KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA FORMU

İstek İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş Antalya Şubesi (bundan böyle “Kurum” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle siz değerli ziyaretçilerimiz başta olmak üzere, Kurumumuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kurum olarak bizler sizlere karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel verilerinizi başta Kanun olmak üzere, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi, akdi yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla hukuka uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, Şirket tarafından alınan/verilen hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle merkez ofisimiz, şubelerimiz, internet sitesi, internet sitesi çerezleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, telefon görüşmeleri, yüz yüze görüşmeler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak derlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşleme Nedenleri ve Hukuki Dayanaklar

Kurumumuz nezdinde bulunan ve toplanan mevcut kişisel veriler, bundan sonra verdiğiniz açık rızanıza veya Kurumumuzun tabi olduğu mevzuatta öngörülen işleme talimatlarına, Kurum ile akdettiğiniz sözleşmeler çerçevesinde karşılıklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine, Kurum’a ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına, sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına veya Kurum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine istinaden, Kişisel Veri İşleme Envanteri ile Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri uygulanarak işlenecek ve yine aynı amaçlar mukabilinde İSTEK Vakfı’nın kendisi ve Kurum ile birlikte İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (“İSTEK Vakfı”) çatısı altında yer alan diğer iştiraklere, Kurum’un iş ortakları ile operasyonel olarak gerekli durumlarda Kanun hükümlerine uygun olarak paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz Kurum nezdinde mevzuat ile ticari teamüllerin gerektirdiği şekilde ve hukuki zamanaşımı süreleri dikkate alınarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. İlgili kişisel verileriniz Kurum nezdinde çalışmanız süresince ve sonrasında ticari yaşamın teamüllerinin gerektirdiği dönem ve hukuki zamanaşımı süreleri boyunca işlenecek olup sonrasında Kurum imha politikası kapsamında silinecek veya anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Bu kapsamda veri sahipleri uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kurum’a başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler Buna göre, veri sahipleri;

a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
g) Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.
4. Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

a) İbrahimağa Mah. Bağ. Sok. No:8 Kadıköy İstanbul merkez adresine yazılı olarak veya;
b) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum’un bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle istek.kvkk@hs03.kep.tr adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.
Bu yollar haricinde yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.
Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
d) Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
e) Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.
Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.
5. Başvuruların Cevaplandırılması

Kurum’a gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.